Der Vorstand der Kreisgruppe Forchheim

Ehrenvorsitzende

Helmut Zenker Dr. Hans- Jürgen Dittmann
Weilersbach Eggolsheim

Vorstand

1. Vor­sit­zen­der 2. Vorsitz­en­der 3. Vor­sit­zen­der
Udo Burkard

Tie­fen­stür­mig 21
91330 Eggols­heim-Tie­fen­stür­mig

Tel.: 09545 - 50191
Erich Fiedler (Kreis­jagd­be­ra­ter)

Neudorf 12
91286 Obertrubach

Tel./Fax: 09245 - 425
Gerhard Kaul

Wein­garts Nr. 253
91358 Kun­reuth

Tel.: 09199 - 6959980
Schatz­meis­te­rin 1. Schrift­füh­re­rin 2. Schrift­füh­re­rin
Michaela Burkard

Tie­fen­stür­mig 21
91330 Eggolsheim-Tiefenstürmig

Tel.: 09545 - 50191
Elisabeth Schuster

Reu­ther Str. 24
91301 Forch­heim

Tel.: 09191 - 94965
Fax: 09191 - 95789
Katharina Fischer

Zum First 2a
91353 Hausen

Tel.: 09191 - 8392636
Ob­mann für Brauch­tums­pfle­ge Ob­frau für Jagd­hun­de­we­sen Schieß­ob­mann
Gerhard Kaul

Wein­garts Nr. 253
91358 Kun­reuth

Tel.: 09199 - 6959980
Alexandra Schunk

Am Brunn­feld 39
91330 Eggols­heim

Tel.: 0172 - 8362744
Udo Burkard

Tie­fen­stür­mig 21
91330 Eggols­heim-Tie­fen­stür­mig

Tel.: 09545 - 50191
Jagd­schule der Kreis­gruppe    
Philipp Grüner

Dörfles 14
91286 Obertrubach

Tel.: 09197 - 1817